Samospráva


Vitajte na jedinej oficiálnej stránke obce Beluj!Starostka obce Beluj

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona NR SR o obecnom zriadení

zvolávam

2.riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Beluji, ktoré sa uskutoční

dňa 18.6.2016 o 18:00 hodine na obecnom úrade

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľa zápisnice
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Oboznámenie: so zámerom predaja obecných pozemkov
6. Schválenie: Záverečného účtu obce za rok 2015
7. Schválenie fin. prostriedkov na pivničku.
8. Schválenie fin. prostriedkov na rekonštrukciu strechy obecnej pajty.
9. Prerokovanie žiadosti o fin. prípadne materiálnej dotácie pre Ing. Martina Svetlíka PhD.
10. Prerokovanie žiadostí o kúpu pozemku C KN 254, E KN 2644/12, žiadateľ p. Milan Sentinek , a žiadateľka p. Zuzana Paukovicová C KN 6
11. Schválenie neuplatňovania programu obce
12. Oboznámenie obyvateľov o priebehu protipovodňovej obhliadke.
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Schválené uznesenia
16. Záver


Obec Beluj oznamuje občanom, že v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve uzatvára na Obecnom úrade v Beluji nájomné zmluvy na hrobové miesta.


Žiadame občanov, ktorí nemajú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta aby nahlásili na Obecný úrad v Beluji (t.č.045/6995100) potrebné údaje pre vytvorenie nájomnej zmluvy.


Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt obci Beluj môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy aj písomne na adresu: Obec Beluj, Beluj č. 43, 969 01 Banská Štiavnica


V žiadosti musia byť uvedené mená zosnulých, dátum narodenia, dátum úmrtia, presná adresa žiadateľa, rodné číslo žiadateľa a telefonický kontakt prípadne emailová adresa.


Každé hrobové miesto musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za nájom najmenej na 10 rokov.


V opačnom prípade obec pristúpi k zrušeniu hrobového miesta v zmysle §22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.


Kontakt:

Obecný úrad Beluj
969 01 Beluj

tel.č. 045/6995100
mobil: 0911963593
mail: obecnyuradbeluj43@gmail.com 

Úradné hodiny

 Po: 8:00 hod. - 12:00 hod. 
Ut: 8:00 hod. - 12:00 hod.

St: 8:00 hod. - 12:00 hod.

Št: 8:00 hod. - 12:00 hod.

Pi: 8:00 hod. - 12:00 hod.

 


Starostka obce: Monika Zlesíková Zväčšiť mapu